GRAPHITE (HẠT CÓ KÍCH THƯỚC +80 MESH)


0949.263.066