GRAPHITE (HẠT CÓ KÍCH THƯỚC +50 MESH)


0949.263.066