GRAPHITE (HẠT CÓ KÍCH THƯỚC – 100 MESH)


0949.263.066