GRAPHITE (HẠT CÓ KÍCH THƯỚC +100 MESH)


0949.263.066